Et historisk falsum

Et historisk falsum

Et historisk falsum

 ET HISTORISK FALSUM

Dette er forsiden av det mobiliseringsreglementet som var gjeldende den 9. april 1940. Som det framgår, skal det ha blitt fastsatt ved kgl.res. den 24. juli 1935.

To offentlige kommisjoner, en sivil og en militær, gransket myndighetenes ansvar for det som skjedde i forbindelse med det tyske angrepet. De la begge til grunn at denne opplysningen er korrekt og at regjeringen Nygaardsvold hadde ansvaret for at det gikk ut ordre om stille mobilisering fordi de ikke var kjent med det reglementet de selv hadde fremmet for Kongen i statsråd.

Det krigshistoriske miljøet i etterkrigstiden har akseptert den status som reglementet på denne måten har blitt tillagt, og har videreført synspunktet til nye generasjoner. Den minst kritiske konklusjon er framført av professor Ole Kristian Grimnes, krigshistorikernes nestor i Norge, og lyder slik:

”UKs redegjørelse må betraktes som uttømmende og definitiv når det gjelder hva Regjeringen vedtok og mente at den vedtok om mobiliseringen i morgentimene 9. april. Regjeringens intensjon var klar, men den omsatte det i et vedtak som var mer begrenset enn intensjonen. For så vidt er det åpenbart at Regjeringen behandlet mobiliseringsspørsmålet ukyndig og klossete.-”

 

Boka «Hvilket nummer ringte Ljungberg?» ble lansert den 1. oktober 2020. Her blir det dokumentert at det ikke var noe statsråd den 24. juli 1935. Den offisielle skriftserien «Lovtidende» bekrefter at det ikke finnes noen kgl.res. om fastsetting av mobiliseringsregler i 1935.

Dette mener jeg gir grunnlag for å hevde at «Mobiliseringsregler for Landforsvaret» aldri ble lagt fram til politisk behandling. Det var et hemmelig, militært dokument, utarbeidet i Generalstabens mobiliseringsavdeling og angivelig godkjent av Kommanderende General.

Både boka og mine forsøk på å gjøre forholdet kjent gjennom mediene eller ved direkte henvendelse til forskningsinstitusjoner og faghistorikere, har bare avfødt den store stillhet. Jeg skal ta en tenkepause før jeg sier hva jeg mener om det.

Bjørn Skåret


Et ubesvart anrop

05 juli 2021

3. mars 2018 sendte undertegnede et brev til Statsministerens kontor. Klipp på tittelen og les brevet.

E-post fra Thor Solberg

01 juli 2021

Nylig avdøde Thor Solberg – tidligere redaktør av Østlendingen – sendte denne kommentaren etter å ha fått kopi av epost-korrespondansen med den saksbehandleren som vurderte Odvar Nordlis habilitet i rådmannssaken. KLIKK på tittelen for å lese.

Krysspeiling

05 november 2020

Kart og kompass er nyttige hjelpemidler for å finne fram i ukjent terreng. I august i år, under et besøk i Riksarkivet for å sjekke et par løse tråder i et bokmanus om den stille mobiliseringen i 1940, kom jeg uforvarende over at en avmerket fjelltopp bare var en liten knaus og i tillegg var helt uforståelig feilplassert. KLIKK på tittel for å lese mer.